Regulamin Serwisu Diagnoza z plusem
obowiązujący od 21.01.2019 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu diagnostycznego Diagnoza z plusem, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny  wsip.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

[Definicje]
§1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, oraz w trakcie korzystania z Serwisu oraz innych serwisów WSiP.
 2. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach serwisów WSiP.
 3. Kod szkoły – kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do Zasobów Serwisu.
 4. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Serwisu.
 5. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 6. Serwis – internetowa platforma WSiP dostępna pod adresem wsip.pl prowadzona i zarządzana przez WSiP, będąca narzędziem diagnostycznym usprawniającym pracę Nauczycieli i wspomagającym proces dydaktyczny.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu.
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta. Po pozytywnej Weryfikacji oraz akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów.
 10. Użytkownik – Nauczyciel, który korzysta z zasobów i usług elektronicznych zarządzanych przez WSiP lub podmiot przez niego upoważniony, na zasadach w nich określonych, w tym zasobów Serwisu. Użytkownik musi posiadać Konto, pozytywnie przejść proces Weryfikacji oraz zaakceptować Regulamin.
 11. Weryfikacja – procedura weryfikacji Nauczyciela prowadząca do uzyskania przez Nauczyciela dostępu do zasobów i usług świadczonych przez WSiP w ramach Serwisu. Weryfikacja składa się z trzech etapów:
   1. wysłanie do WSiP formularza rejestracyjnego, wraz z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły,
   2. uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych,
   3. nadanie Nauczycielowi uprawnień do określonych Zasobów.

  W przypadku Nauczyciela posiadającego Kod szkoły, Weryfikacja następuje na podstawie Kodu szkoły podawanego przez Nauczyciela w formularzu rejestracyjnym.

 1. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836;
 2. Zasoby – umieszczone w Serwisie materiały pozwalające na przeprowadzenie diagnoz przedmiotowych oraz Próbnych egzaminów z WSiP, w szczególności arkusze, schematy oceniania, pliki audio oraz narzędzie umożliwiające wprowadzenie i zliczenie wyników diagnoz, a następnie wygenerowanie raportów dla ucznia, oddziału oraz na tle populacji.

[Ogólne warunki korzystania z  Serwisu]
§2

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. WSiP może wprowadzić płatne usługi.
 3. Z Serwisu może korzystać każdy Użytkownik wykonujący zawód nauczyciela, który posiada Konto, pozytywnie przejdzie procedurę Weryfikacji oraz zaakceptuje Regulamin, z zastrzeżeniem przyznanych Użytkownikowi uprawnień.
 4. Użytkownikom nie wolno:
  1. korzystać z kont innych Użytkowników,
  2. udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  3. zamieszczać w ramach Serwisu treści bezprawnych.

[Rejestracja i Weryfikacja]
§3

Rejestracja i Weryfikacja Użytkownika nie posiadającego Konta.

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie diagnozy.wsip.pl.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  1. e-mail,
  2. hasło (min. 8 znaków),
  3. akceptuje regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu.
 4. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika. Nauczyciel nie powinien podczas Rejestracji podawać adresu szkoły. Jeżeli adres szkoły został już przypisany do innego Użytkownika lub innego podmiotu, wskazanie adresu szkoły może spowodować brak możliwości przypisania danych identyfikacyjnych do Użytkownika podczas Weryfikacji.
 5. Przyciśnięcie okienka „Załóż” powoduje wysłanie, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 6. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 7. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 8. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy.
 9. Po zakończeniu Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Zasobów, z zastrzeżeniem ust. 14, Użytkownik wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego oraz inicjuje Weryfikację.
 10. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły),
  3. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),
  4. szkołę (wybraną z listy),
  5. przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  6. informację, czy korzysta z publikacji innego wydawnictwa niż WSiP.
  7. informację z jakiego wydawnictwa korzysta, jeśli nie z WSiP
  8. cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy),
  9. liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę.
 11. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia ust. 12-14 poniżej nie mają zastosowania.
 12. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 13. WSiP w ciągu tygodnia od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 14. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z
 15. Rejestracji oraz Weryfikacji można dokonać również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania w Serwisie wymagana jest akceptacja regulaminu Konta (jeżeli Użytkownik nie akceptował go wcześniej) oraz Regulaminu Serwisu.
 16. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Serwisu po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu.

Weryfikacja Użytkownika posiadającego Konto.

 1. Użytkownik posiadający Konto podczas pierwszego Logowania w celu Weryfikacji wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie wsip.pl.
 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły),
  3. numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),
  4. szkołę (wybraną z listy),
  5. przedmiot nauczany (wybrany z listy),
  6. informację, czy korzysta z publikacji innego wydawnictwa niż WSiP.
  7. informację z jakiego wydawnictwa korzysta, jeśli nie z WSiP
  8. cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy),
  9. liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę.
 3. W przypadku podania Kodu szkoły w formularzu rejestracyjnym, postanowienia ust. 4-6 poniżej nie mają zastosowania.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 5. WSiP w ciągu tygodnia od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 6. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z serwisu Serwisu Diagnoza z plusem.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich Zasobów Serwisu po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu.

 [Usługi  Serwisu]
§4

 1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Zasobów dostępnych dla danego Użytkownika.
 2. W celu Logowania Użytkownik wpisuje podany podczas Rejestracji adres e-mailowy oraz hasło.
 3. Nadanie dostępu do Zasobów w czasie Weryfikacji następuje na dany rok szkolny.
 4. W celu przedłużenia dostępu do Zasobów na kolejny okres WSiP może wymagać od Użytkownika ponownej Weryfikacji.
 5. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub akceptując Regulamin, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia.
 6. Zasoby Serwisu są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika i jego uczniów. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.
 7. Serwis udostępnia Użytkownikom usługę wprowadzania wyników z diagnoz za pomocą odpowiedniego narzędzia i zapisywania ich kopii roboczych. Zasady wprowadzania wyników zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 [Warunki techniczne korzystania z  Serwisu]
§5

 1. Do właściwego działania Serwisu wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

[Dane osobowe i cookies]
§6

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
 2. Właściciel Serwisu ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie.

 [Reklamacje]
§7

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 albo pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

[Odpowiedzialność WSiP]
§8

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji.
 3. prawdziwość podawanych danych w formularzu do wprowadzania wyników z diagnoz.

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]
§9

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,
  2. w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku, gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 10. Odznaczenie akceptacji Regulaminu Serwisu z poziomu Konta skutkuje utratą dostępu do serwisu i zawartych w nim materiałów (w tym dotychczas zapisanych wyników z diagnoz oraz raportów).

[Postanowienia końcowe]
§10

 1. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  1. Zasady wprowadzania wyników z diagnoz przez Nauczycieli,
  2. Formularz odstąpienia od Umowy.
 2. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 2 powyżej nie stanowią części Regulaminu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Serwisu w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 5. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 6. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Zasady wprowadzania wyników z diagnoz przez Nauczycieli
§1

 1. W ramach Serwisu dostępna jest usługa wprowadzania wyników z diagnoz przez Użytkownika, z zastrzeżeniem przyznanych Użytkownikom uprawnień. Wprowadzanie wyników z diagnoz ma miejsce na podstawie kodów przypisanych do uczniów i nie dochodzi do wprowadzenia przez Użytkownika danych osobowych diagnozowanych uczniów.
 2. Do zapisanego przez Użytkownika formularza z wynikami dostęp oprócz Użytkownika ma tylko WSiP.
 3. Użytkownik może wprowadzać wyniki wyłącznie z diagnozy przypisanej do jego placówki.
 4. Użytkownik ma możliwość zapisania nieokreślonej liczby wersji roboczych wyników z danej diagnozy.
 5. Wprowadzanie wyników jest możliwe jedynie dla aktywnych diagnoz. Dla diagnoz archiwalnych WSiP nie udostępnia narzędzia do wprowadzania wyników.
 6. Użytkownik ma możliwość zapisywania wyników po zalogowaniu na swoim Koncie.
 7. W formularzu do wprowadzania wyników z diagnoz Użytkownikowi nie wolno podawać danych osobowych uczniów.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Więcej informacji